Teksten uitgesproken bij de Uitvaart van George Zeegers, 22 september 2016

Overweging door Prior Provinciaal Jan Broens 

In de eerste lezing hoorden we twee keer uit de mond van de profeet Elia: “Ik heb me met volle overgave ingezet voor JHWH, de God van de hemelse machten”. Het was het antwoord van Elia, die murw geslagen de woestijn in was gevlucht en het bijltje erbij wilde neergooien. Hij verlangde naar de dood.

Als vanzelf gingen mijn gedachten naar deze Bijbeltekst, toen ik de overweging van vandaag ging voorbereiden. Laat ik meteen zeggen dat dit niet was vanwege het genoemde verlangen naar de dood, hoewel George dat zeker de laatste dagen kende en uitsprak. Het gaat mij om iets anders. Evenals de profeet Elia heeft George zich namelijk met al zijn krachten en talenten ingezet voor wat we in geloofstaal ‘het Rijk van God’ noemen: een nieuwe wereld, gekenmerkt door recht en gerechtigheid. George heeft dat als karmeliet gedaan in de functies van katecheet en parochiepastor in Almelo en hier in Oss; heel expliciet heeft hij geijverd voor de werkloze en daardoor arm gemaakte arbeiders gedurende de jaren dat hij in Twente werkzaam was voor de Stichting Zingeving en Emancipatie door Gerechtigheid. George was zich gaandeweg bewust geworden van de onrechtvaardige structuren, waardoor mensen werden geknecht, waardoor hen de mogelijkheid tot menswaardig leven werd ontnomen. Iets in hem verzette zich daartegen van binnen uit. Diep in hem wortelde de uit zijn geloof voortvloeiende overtuiging dat hij zich moest verzetten tegen alles wat mensen kleineerde. Dat heeft hij gedaan, creatief en strijdbaar. Hij ging daarbij niet over één nacht ijs, maar liet zich goed informeren en bestudeerde de problematiek die ten grondslag lag en ligt aan de door hem gesignaleerde onrechtvaardigheid in vrijwel alle sectoren van de maatschappij, in met name het bedrijfsleven. Hij kon dit op een authentieke manier doen, omdat hij voor zichzelf uiterst sober leefde; op gelijke voet met de armen. Hij nam bijvoorbeeld zo goed als altijd genoegen met tweedehands kleding. George was een bescheiden en eenvoudige, behulpzame mens. Dat was ook zo in de functies die hij bekleedde in onze Orde. We zijn hem zeer dankbaar.
De mentaliteit van George ligt dicht bij de woorden die we konden beluisteren in de evangelielezing. Daar wordt ons op niet mis te verstane manier voorgehouden waar het om gaat in het leven: om oprechte aandacht en daadwerkelijke zorg voor de mensen die honger en dorst hebben, die geen kleding hebben om hun lichaam te beschermen, om hulp aan zieken en gevangenen. Het gaat volgens Jezus niet om woorden, het gaat er ook niet om dat je je er van bewust bent dat het met God van doen heeft, nee: het gaat uitsluitend om daden van solidariteit, van mededogen en medeleven. Niet degenen die zegt “Heer, Heer” zal ingaan in het rijk van God, maar hij die de wil van de Vader doet, lezen we elders in de heilige Schrift. De wil van de Vader is ons bekend; die kennen we allemaal in ons geweten. George heeft, geïnspireerd door de heilige Schrift en de Regel van de Karmel, en luisterend naar de stem van zijn geweten gekozen voor een levenshouding, gekenmerkt door de gevraagde solidariteit. De teksten op het gedachtenisprentje dat straks wordt uitgereikt, zijn getuige van die houding.

Als wij vandaag in verdriet en dank George gedenken, ons zijn zinvolle leven te binnen brengen, wordt dat pas echt betekenisvol naarmate wij in ons eigen leven doen wat George deed: echt aandacht hebben voor de zwakke medemens, echt zorg dragen voor de tallozen die op ons een beroep doen. George dankbaar gedenken vraagt dat wij de tijd nemen om het lijden van de wereld – in al zijn vormen – onder ogen te zien en over te gaan tot handelen. Moge dat de erfenis zijn die George ons nalaat en waar wij – nu mag het een keer – om zullen vechten …..

 

Voorbeden

Voorbede Uitvaartdienst George

Pastor Het leven van George was goed aan ontmoetingen en daden.
Wij willen God die George het leven gaf, bedanken.

Lector
Goede God, wij willen u danken voor het leven van George, onze broer en oom, broeder in de Karmel, pastor voor velen binnen en buiten de parochies.  In de kring van familie en vrienden was George een geziene en lieve persoon. In de gemeenschap van de kerk en de Karmelorde heeft George met de kracht van Elia getuigd van U als de God van gerechtigheid en vrede, als de God die voor kleine mensen bereikbaar is. Wij danken u voor de vele gaven die U hem geschonken hebt en waardoor hij voor ons tot zegen geworden is, teken van uw liefde.

STILTE   laat ons bidden.

Lector
Goede God, wij willen u danken voor de vriendschap die van hem uitging,  waardoor hij een hartelijk en toe genegen mens geworden is. Wij bidden voor zuster Roos Scholten Linde en haar familie met wie George jarenlang nauw verbonden was. Wij bidden voor Toos Wiersma en haar gezin bij wie George de laatste maanden heeft gewoond. Hij heeft het er goed gehad en was Toos zeer dankbaar
voor haar lieve zorgzaamheid. Sterk en troost deze mensen en ons allen met de gelovige zekerheid  dat George deelt in het leven van de verrezen Christus en voorgoed gelukkig is.

STILTE   laat ons bidden.

Lector
Goede God, wij danken u voor de inzet en de inspiratie die George geboden heeft als parochiepastor in Almelo en in Oss.  Hij verkondigde uw voorkeursliefde voor de gewone mensen en bracht die daadkrachtig in praktijk. Voor velen is hij een nabije en vriendelijke pastor geweest, die leefde en handelde in de voetspoor van Jezus de Goede Herder.  Moge George aan de hand van de Goeder Herder het hemelse vaderland binnengaan en er rust en vrede vinden.

STILTE   laat ons bidden.

Pastor
U die weet wat in mensen omgaat
en het onzegbare in ons hart kent,
verhoor onze beden voor George.
Herstel hem in gaafheid en goedheid
ontvang hem in uw hemel,
en noem hem met de naam
die U geschreven hebt in de palm van uw hand,
opdat hij leven zal in uw Tegenwoordigheid.

Amen.

 

 

IN MEMORIAM  door Henk Peters, vice-voorzitter

Van Titus Brandsma wordt verteld dat hij de gewoonte had als er mensen aan de kloosterpoort kwamen die rammelden van de honger dat hij hen dan desnoods te eten gaf van het eten dat broeder kok had gereserveerd voor de communiteit. Titus vond dat de communiteit het dan maar met minder moest doen en vond dat hij geen nee kon verkopen. De gasten die niet tevergeefs aanklopten zullen het gedrag van Titus voorbeeldig hebben gevonden, ik vermoed dat zijn medebroeders genuanceerder hebben gedacht over die opgelegde solidariteit. Titus een zalige man en spraakmakend voorbeeld. Leraar en herder.

In een laatste interview met het Brabants Dagblad vertelde George Zeegers dat hij aan het einde van zijn opleiding ernstig getwijfeld had of hij zich wel priester moest laten wijden en niet beter kon kiezen om sociaal werker te worden. Veel medebroeders die wel gekozen hadden om priester te worden kozen ervoor die roeping uit te oefenen als priester arbeider of als ontwikkelingswerker, in  de vakbeweging of in de weer voor uitgebuite boeren of voor betere werkomstandigheden in fabrieken, voor werklozen en WAO-ers. Veel karmelieten werden priesters die zich bij het gestalte geven aan hun roeping altijd bekommerden om het lot van de kleine man aan de zelfkant van de samenleving. Aanvankelijk veelal met het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs om kader te vormen voor een eerlijker samenleving. In de latere jaren kom je ze eigenlijk vaak tegen aan de randen van een samenleving waar ze bezig zijn om mensen op de been te helpen of in de benen te brengen dan wel op de been te houden. Daar roepen ze ook toe op door het zelf voor te doen. George is in onderwijs en pastoraat altijd op die manier zijn gang gegaan.

Zo had ook George Zeegers eigenlijk meer oog voor mensen aan de rand van de kerk of daarbuiten dan voor mensen binnen de kerk. Niet dat de laatste groep te klagen had over onvoldoende aandacht maar je merkte aan alles dat zijn hart niet warm liep voor discussies over een rechtzinnige leer of hoog kerkelijke neuzelarijen. Als discussies daar op dreigden uit te draaien, keerde George zich af. Zei ja en amen en deed zijn ding zoals het hem goed leek. Niet rebels en tegendraads, maar hij kon er geen energie in steken. Met kerkelijke gezagsdragers ging hij geen discussie aan tenzij het ging om mensen aan de zelfkant. Die raakten zijn hart. En daar was George van de vroege morgen tot in de late avond mee bezig. Met niet aflatende inzet en grote ijver: zeven dagen, dag en nacht. Voor kleine mensen bereikbaar.

Nooit vroeg hij zich af of mensen wel terecht een beroep op zijn hulp deden en of die hulp wel goed terecht kwam en op de juiste plaats. Hij vond dat zijn linkerhand niet hoefde te weten wat zijn rechterhand deed. Hij was allergisch voor alles wat de geloofwaardigheid in twijfel trok van mensen die om hulp vroegen. Misbruik bestond in zijn ogen niet en als het er wel was wees hij liever naar het misbruik dat andere maakten van hun posities aan de bovenkant van de maatschappelijke ladder. In zijn opstelling dreef hij net als Titus anderen wel eens tot wanhoop omdat hij alleen oog leek te willen hebben voor mensen die om hulp vroegen die hij geen nee kon verkopen. In hun ogen een voorbeeld omdat hij  zich gelukkig doof hield voor het gemopper van anderen dat in mijn ogen minstens ook begrijpelijk was.

Toen de ziekte ALS zich bij hem openbaarde ging er een schok van medeleven door Oss over  parochie-grenzen heen. De broodpater waarin velen een pleitbezorger hadden gevonden, had dit lot niet mogen treffen. Even royaal als hij voor iedereen was die een beroep op hem deden, kreeg hij ondersteuning van Toos Wiersma. Zij kon alles aan de kant zetten om zich aan de zorg voor George te wijden. In de ogen van velen is Toos ook iemand die in staat is op te brengen waarin anderen afhaken. Dank je wel, Toos

Maar een paar mensen zijn tot een manier van leven in staat, waarvoor anderen blokkades voelen omdat ze of te veel privacy moeten inleveren of bang zijn misbruikt te worden of belachelijk gemaakt. Voorbeeldige mensen. Ook George Zeegers was een mens die over dergelijke blokkades heen stapte en zijn weg ging. Trouw aan zichzelf en wat hem bewoog, altijd onbezorgd zingend tot het zingen hem verging. Zijn ziekte ten spijt bleef hij in zijn geloof en idealen ongebroken. George een zalige man  en spraakmakend voorbeeld zoals zijn medebroeder Titus. Ook leraar en herder. Dank je wel George. A Dieu!

 

 

 

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s