Overweging van zondag 17-6-2018 door p. Tom Buitendijk

Van harte welkom in deze viering.

Gisteren vierde de stad Oss het tienjarig bestaan van het platform Global Goals. Global Goals zijn zeventien doelen om de aarde leefbaar te maken voor alle bewoners. Enkele jaren gelden heeft de parochie een Fair Trade keurmerk aan gevraagd. Daarmee zijn wij een Fair Trade parochie geworden. Dat brengt een speciale verantwoordelijkheid met zich mee, ook voor de Global Goals.  Het thema van deze viering luidt: Goed zijn voor de aarde. Fair trade houdt in dat wij ons verantwoordelijk voelen voor deze aarde die een geschenk van God is. Er is geen tweede aarde. Hoe gaan wij met schepping – natuur en medemensen – om?

Keren we in ons zelf – stilte –  Soms is herschepping van ons hart dringend nodig.

Openingsgebed

God, U hebt ons de aarde als woonplaats gegeven

om er met alle mensen in vrede te leven.

Leer ons zo van de aarde houden dat zij rijke vruchten voortbrengt:

vruchten die ten goede komen aan ieder mensenkind.

Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

 

Gebed over de gaven

Kom, God, met uw Geest over de gaven van brood en wijn;

beziel ze tot leven en liefde gevend voedsel

op onze weg naar uw Komend Rijk.

Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

 

Slotgebed

God mogen wij met alle mensen van goed wil meewerken

om de wereldwijde goede doelen concreet te maken in ons dagelijks leven.

Dat wij zoeken naar eenheid en harmonie in ons doen en laten.

Doe ons geloven in de groeikracht van het zaad;

houd ons oog gerucht op uw toekomst.

OverDit vragen wij u door Christus onze Heer.

Overweging

Het antwoord op de eerste vraag van de catechismus kènt iedereen die ouder is dan zestig jaar. Waartoe zijn wij op aarde? Het antwoord luidt:

( roept u maar! )

Er zijn twee versies van: de oudste is: wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor in het hiernamaals gelukkig te zijn. De nieuwere versie leert: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.

In de nieuwe versie mogen we ook hier op aarde gelukkig zijn.

Beide versies richten toch hun hoofdaandacht op de hemel.

De aarde is in zekere zin bijzaak.

Geloof gaat immers over geestelijke zaken. Spiritualiteit is toch méér hemels dan aards. God is toch Geest en wij worden na onze dood toch allemaal geestelijke wezens in de hemel.

Toch kun je je afvragen of er wel een hemel kan zijn zonder aarde.

Is het Rijk God waar Jezus het over heeft niet altijd ook een aardse werkelijkheid? Kunnen we anders over de hemel denken en spreken dan in aardse termen?  De hemel is als een feestmaal, als de stad van God, de hemel is als een plaats van rust en vrede aan een koele waterbeek?

 

Geen hemel zonder aarde, leert Jezus ons. In de gelijkenissen van Jezus groeit het Rijk Gods op uit de aarde zoals ontkiemend zaad dat groeienderwijze vrucht gaat dragen en tarwe wordt, tot de volle oogst.

De aarde is nodig om het Rijk van God te laten groeien. Hoe? Dat is Gods geheim.

Daarom is de zorg voor de aarde niet alleen een materiele verantwoordelijkheid, maar ook een spirituele opdracht. Op aarde groeit een hemelse werkelijkheid – een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is ons beloofd. Het Rijk Gods daalt niet uit de hemel neer; het groeit uit de aarde op naarmate wij goed zijn voor de aarde.

De Global Goals – wereldwijde goede doelen – gaan onder meer over het verminderen van armoede en honger, het streven naar goede gezondheid, goed onderwijs, duurzame energie, verantwoorde consumptie en productie, en rechtvaardigheid voor iedereen. Het Platform Global Goals Oss heeft de 17 doelen 10 jaar geleden omarmd. En met succes, want dit jaar is Oss wederom uitgeroepen tot de meest Inspirerende Global Goals Gemeente van Nederland. Onze Fair Trade parochie doet op bescheiden wijze met vele andere organisaties mee.

 

Nu zullen de meeste van de 17 doelen u wel niet onbekend zijn. Als kerkmensen is ons gebed toch vaak dat er geen armoede, geen honger meer zal zijn onder de mensen. En ook bidden we om goed onderwijs en om goede medische voorzieningen. Sommige goede doelen komen dichterbij. Dan krijgen we het er moeilijk mee: plek voor vreemdelingen; vermindering van consumptie; zuinig zijn met energie; schoon water. Als je er alleen maar voor hoeft te bidden, dan gaat het wel….. er wat aan doen is moeilijker.

 

Het platform Global Goals is geen kerk waar mensen samen komen om te bidden. Het platform probeert die goede doelen te bereiken door het bedrijfsleven aan te spreken, maatschappelijke organisaties op hun verantwoordelijkheid te wijzen, door scholen erbij te betrekken, door gewone mensen op te roepen tot actie over te gaan.

Zo gebeurt er buiten de kerk heel veel waartoe wij elkaar ook binnen de kerk toe oproepen. Er is veel kerk buiten de kerk. Zo’n platform van buiten de kerk kan ons als mensen binnen de kerk inspireren. Kunnen wij de kerk niet onderbrengen bij het platform? Of: Hebben wij als kerk een eigen opdracht of functie? Ik denk van wel.

 

In zijn encycliek Laudato si zegt paus Franciscus dat we alle middelen moeten gebruiken om de Global Goals te realiseren: natuurwetenschap, techniek, sociale wetenschappen, economie en klimaatkunde. Vanuit het geloof biedt de kerk geestelijke of spirituele grondslagen voor alle wetenschap.

 

Als ouders een kind krijgen dan ervaren zij hun kind als uniek schepsel, als het mooiste kind van de wereld. Maar het betekent wel dat dat geldt voor iedere mens. Ook voor een beschadigd kind. Ook voor een vluchtelingenkind.  Iedere mens – hoe kwetsbaar ook –  heeft in Gods oog een oneindige waardigheid. Alle wetenschap moet daarop gebaseerd zijn.

Een mens kan niet zonder medemens. Een mens leeft altijd in relatie. God heeft mensen aan elkaar toevertrouwd. Individualisme is geen basis voor een humane samenleving. Individualisme zet mensen tegen elkaar op en leidt tot onmenselijkheid.

De aarde is aan mensen gegeven als veilige en vredige woonplaats voor ons hier en nu en voor de komende generaties. Een indiaans spreekwoord zegt: wij hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, wij hebben de aarde geleend van onze kinderen.

Als we om ons heen kijken dan zien we dat deze drie visies geweld wordt aan gedaan. Wij sluiten mensen buiten onze leefwereld.

Wie huilt er om al die verdronken mensen in de Middellandse Zee? Even uniek als wij.   Wij vinden onszelf belangrijker dan andere mensen. Anderen zijn minder dan wij. Wij vinden dat wij meer recht hebben op de goederen van de aarde dan anderen. We weigeren te delen en laten honger en armoede toe.

De harmonie tussen God – mens – medemens is verbroken doordat wij mensen zelf als God willen zijn. Wij mensen zijn God niet, ook al zijn wij naar zijn beeld geschapen.

De Global Goals – de wereldwijde goede doelen – proberen deze oorspronkelijke harmonie te herstellen: de aarde met elkaar bewonen zoals God bedoeld heeft toen Hij de schepping aan ons toevertrouwde.

In het vredig bewonen van de aarde; in het eerbiedig omgaan met elkaar; in de liefdevolle zorg en de aandacht voor al het geschapene en voor ieder die kwetsbaar is; in het menswaardig samen leven, daarin groeit het Rijk van God!

 

Heel nuchter stelt paus Franciscus vast dat je niet op je eentje de wereld kunt veranderen. Je kunt je in zo’n ingewikkelde wereld als de onze onmachtig voelen en daarom dan ook maar niets doen. Helaas gebeurt dat al te vaak. Daarom roept de paus op om krachten te bundelen en om samenwerking te zoeken met alle mensen die goed zijn voor de aarde.

De aarde draagt op geheimvolle wijze kiemen van een nieuwe en goede toekomst. In de aarde ontkiemt de hemel waarin God ons eens een thuis zal bieden. Een hemel die uit aardse goedheid gegroeid is, is het achttiende Global Goal voor alle mensen die van de aarde houden. Amen.

Voorbede

 

Pastor:       God, moge uw heilige Geest over deze aarde gaan en ons werken aan de wereld met uw kracht bezielen.

 

Lector:        Voor de aarde:

dat wij zo milieubewust met de aarde omgaan dat wij een schone wereld nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen ………dat wij de zeeën zuiver houden zodat het leven in zee behouden kan blijven………. dat wij de waterbronnendelen zodat iedere mens veilig kan drinken…. Kom met uw Geest over de aarde, wees hier aanwezig.

 

Lector:        Voor de mensheid:

dat wij iedere mens de kans geven uit te groeien tot volwaardig medemens…………. dat wij het oog gericht houden op de toekomst van kinderen…………. dat wij ons daadwerkelijk in zetten om kwetsbare mensen te helpen…. Kom met uw Geest over al uw mensen, wees hier aanwezig.

 

Lector:        Voor de kerk:

dat wij als gelovige mensen geïnspireerd worden door paus Franciscus …….  dat wij als mensen van de kerk samen werken met alle mensen die van de aarde houden en zorg voor haar dragen……. dat wij de groei van het Rijk van God verwachten en er naar uit zien…. Kom met uw Geest over uw kerk en maak ons tot teken van uw aanwezigheid.

 

Pastor         Goede God, mogen wij op deze aarde uw Rijk zien oplichten zodat wij daardoor gesterkt mee werken aan de voltooiing van uw schepping. Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s