Overweging van zondag 4 maart door pastor Leon Teubner

In het evangelie van vandaag verandert

de zachtmoedige Jezus zoals wij die kennen,

onverwachts voor onze ogen van gedaante,

en wordt een agressieve ijveraar voor het geloof.

 

Met geweld ontruimt Hij in Jeruzalem de tempel.

De verkopers met al hun vee en gevogelte,

dat bestemd is als brandoffer of slachtoffer,

geselt Hij met veel misbaar het heiligdom uit.

 

Hij werpt de tafels van de geldwisselaars omver,

en tot de duivenhandelaars zegt Hij woedend:

Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!

 

Vanwaar toch deze agressie en dit geweld?

Vanwaar deze onbeheersbare emoties bij deze

doorgaans zo rustige en vreedzame man?

 

Al die handelaren zitten daar immers legitiem!

Zij volgen getrouw de Wet van Mozes.

Door het de gelovigen mogelijk te maken

om offers te brengen uit dank of uit schuld,

kunnen zij zich weer in vrede verhouden met hun God.

 

Dat de mensen zich houden aan de Wet van Mozes,

kán in Jezus’ ogen niet het probleem zijn geweest.

Van die Wijzing van God heeft Hij immers gezegd,

dat Hij niet gekomen is om er ook maar iets van te veranderen.

 

Nee, dat is niet de reden van zijn plotselinge uitbarsting.

Zijn woede heeft te maken met de innerlijke houding van de mensen

die hier vlak voor Pasen naar de tempel gekomen zijn

om daar voor God van gelaat tot gelaat te staan,

en Hem te danken en te erkennen als hun enige Godem te danken en te erkennen als hun enige GodH.

 

Pasen is het feest van de uittocht van het volk uit Egypte,

van de bevrijding door God onder het juk van de Farao uit,

die menselijke heerser die genoegdoening eist

van al zijn onderdanen die bij hem in de schuld staan.

 

Het feest van Pasen is dus de bevrijding van de mens,

uit onderdrukkende verhoudingen met zijn naasten,

een bevrijding om niet van God uit,

zonder enige tegenprestatie van de kant van de mens.

 

Maar hier in het huis van zijn Vader ziet Jezus

dat de mensen het op een akkoordje gooien met God.

Door niet zichzelf, maar een plaatsvervangend offer te geven

proberen zij Hem vriendelijk en mild te stemmen.

Op deze manier hopen zij hun vermeende schuld bij Hem af te kopen.

 

Er vindt hier een soort afkoopsysteem plaats,

waardoor God gereduceerd wordt tot een marktkoopman

met wie het altijd toch wel goed zaken doen is.

 

Uit het optreden van Jezus wordt echter duidelijk,

dat God in een heel andere relatie wil staan met zijn volk

dan in de verhouding van kopers tot een verkoper.

Een andere relatie dan die van handelen en onderhandelen.

 

De mens zélf is de enige offergave die God verwacht.

Hier mij, hoorden we dan ook in de 1e lezing

de psalmist tegen God zeggen.

 

Jij die offers afwijst en geschenken,

hebt mijn dove oren geopend:

brand- en zonde-offers verlang Jij niet.

Ja, dan zeg ik: ‘hier mij’ – hier ben ik.

 

Geen plaatsvervangende offergaven volstaan

in de liefdesrelatie waarin God ons met Hem brengt.

Enkel onze vrije zelfgave is wat Hem behaagt.

Daarom verlangt Hij:

 

dat de liefdesijver voor zijn huis ons zal verteren.

 

God verlangt enkel en alleen onze zelfgave,

Hij verlangt enkel dat wij met de inzet van onszelf

proberen samen met Hem te leven voor zijn Gelaat.

 

Dit is het wat Hij van ons verlangt:

Zijn genade door ons leven heen laten stromen.

Hij wil bevrijdende woorden spreken met onze mond.

Hij wil vruchtbaar werken in ons werken

met ons verstand en met onze handen.

 

Hij wil dat wij een instrument worden in zijn handen!

Zodat zijn trouw en zijn bewaring onverhuld

in ons aanwezig komen:

in ons denken en spreken, in ons doen en laten.

Zo nodigt Hij ons uit op het feest van zijn leven,

het feest waar wij als zijn geliefde gast er mogen zijn.

 

 

 

Als wij naar een feest gaan nemen wij altijd een cadeau mee.

Komen wij daar als een echte vriend of als een geliefde gast,

dan geven wij met dat cadeau a.h.w. onszelf aan de gastheer.

Komen wij niet als vriend of geliefde gast,

dan geven wij dat cadeau als toegangsprijs voor het feest.

 

Dan komen wij wel op het feest van zijn leven,

maar dan blijven wij buiten de liefdesgemeenschap

met God die onze gastheer is.

 

Zo is het ook met het feest van de eucharistie,

het feest van de dankzegging dat wij zo gaan vieren.

Bij het aanbrengen van de gaven worden wij uitgenodigd

om onszelf daarbij mee te geven aan God.

 

Met de rite van de collecte kunnen wij onszelf meegeven aan Hem.

Het maakt daarbij niet zoveel uit hoeveel wij geven,

want het is toch altijd vanuit onze overvloed.

 

Wat echter wél van belang is: geven wij daarmee onszelf?

Want dán liggen wij als brood en wijn op de feesttafel van de Heer,

om er omgevormd te worden tot lichaam en bloed van Christus,

Gods welbeminde.

 

In de communie ontvangen wij onszelf in de hostie weer terug

met de woorden: het lichaam van Christus.

Dan ontvangen wij onszelf uit handen van God als zijn lichaam,

en kan ons lichaam,

dat door onze zelfgave tot een lege ruimte is geworden,

tot de tempel worden van zijn aanwezigheid.

 

Zeggen wij ‘Amen’ dan beamen wij dat wij zijn lichaam zijn,

dat wij onszelf hebben weggegeven aan Hem,

die bezit van ons zal nemen om ons tot instrument te maken

van zijn werkzame aanwezigheid op aarde.

 

De agressie en het geweld van Jezus zijn dus begrijpelijk.

Want hier staat de liefdesrelatie met God op het spel

Het is een zaak van leven of dood.

Het gaat erom of wij ín ons leven met God en met elkaar,

dagelijks Pasen, het feest van Gods bevrijding willen vieren,

en zo dagelijks met Hem zullen verrijzen tot nieuw leven.

 

Dat wij hier samen met Hem en met elkaar

werkelijk het feest van Pasen zullen vieren:

onze opstanding tot lichaam van Christus.

Advertenties

Overweging van zondag 25-2-2018 door pastor Leon Teubner

Het verhaal van de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor is zo beeldend, dat we gemakkelijk geneigd zijn dit verhaal als een voor onze ogen afspelende gebeurtenis, te beschouwen, als iets buiten onszelf. zoals een documentaire op de televisie.
Hier wordt echter óók iets verwoord van wat er aan je kan gebeuren, als je werkelijk contact maakt met de Schrift.
Jezus is voortdurend in contact met de Schrift met de woordenvan zijn Vader, en dat verandert Hem. Het maakt Hem transparant tot op God.
Jezus leert hier zijn leerlingen hoe ook zij transparant kunnen  worden op God, Hoe ook zij kunnen gaan leven in, met en vanuit God die Hij zijn Vader noemt. Dat is wat Hij hen en ons met zijn leven steeds voordoet: Hij laat de Vader in Hem spreken, Hij laat de Vader in Hem werken, en zo is Hij één met de Vader.
En met niet aflatende ijver probeert Hij zijn leerlingen en ons de ogen te openen voor dit leven in, met en vanuit de Vader.
Vandaag neemt Hij zijn leerlingen een hoge berg op. Hij leidt hen omhoog, in de richting van de hemel. Naar waar God verblijft, overdrachtelijk gezien. Hij is op die berg in gesprek met zijn leerlingen en legt hen de Tora uit, de boeken van Mozes, en de woorden van de profeten, hier in de persoon van Elia.
Jezus legt hen Mozes en Elia zo gezagvol uit, dat zij voor de leerlingen a.h.w. ín Jezus aanwezig komen, in Hem aan het licht komen, in zijn doen en laten, in zijn spreken en onderrichten. De leerlingen voelen zich in hun leergesprek met Jezus even één met Hem en met de Schrift en met de traditie, waarin zij met Hem staan.
Samen zoeken zij met Hem naar de betekenis van Gods woord, zoals dat tot hen komt in Jezus via Mozes en de profeten, Een betekenis voor hun eigen concrete leven met Hem en met de andere leerlingen.
Jezus leeft zijn leerlingen concreet voor hoe zij, datgene wat zijzelf dagelijks ervaren en meemaken, in gesprek moeten brengen met Gods woord in de Schrift. Door wat zij meemaken in gesprek te brengen met Mozes en Elia, en met Hemzelf, Hij die hun rabbi, hun leraar is. Niet met iedere leerling apart, maar samen met elkaar als leerlingen onder elkaar met hun leraar, in een leergesprek. En dat voelt goed. Zo goed, dat Petrus in dat gevoel wil blijven: Rabbi, laten wij drie tenten bouwen: een voor Jou, een voor Mozes en een voor Elia. Maar Petrus weet niet wat Hij moet zeggen. Hij stamelt maar wat voor zich uit van geluk. Nee, in, met en vanuit God leven gaat niet lukken als je het woord van God buiten jezelf probeert te houden, door het op te willen bergen in de tenten van je leraren. Nee, dat kan alleen als je zelf een tent wordt voor Gods woord. Daarom zegt God tegen de leerlingen en ons:
Hoor naar mijn beminde Zoon. Luister naar mijn woorden die Jezus tot jullie spreekt, zoals Hij luistert naar mijn woorden die Ik tot Hem spreek in Mozes en Elia. Luister zo naar mijn woorden in de Schrift dat Ikzelf binnen komen, in je oor, in je hart, in je spreken, doen en laten. Breng wat je vandaag ziet en meemaakt eerst in contact met hen door wie Ik mijn woorden tot je spreek. Doe dat eerst en vooral, en breng jezelf in gesprek met Mij, voordat je aan anderen gaat vertellen wat je overkomen is. En dat doen de leerlingen. Zij bespreken samen wat ze hebben gezien en overwegen wat die woorden van God die Jezus dan tot hen spreekt, toch kunnen betekenen:
‘dat de mensenzoon eerst uit de doden moet zijn opgestaan’.
Wij hebben afgelopen donderdagochtend in de bijbelgroep als leerlingen van Jezus ook die goddelijke woorden overwogen:
‘dat de mensenzoon eerst uit de doden moet zijn opgestaan.’
We deelden onze ervaring met elkaar, dat het samen lezen en overwegen van Gods woord af en toe een nieuw licht doet schijnen op ons leven, onze ogen even opent voor zijn werkzame aanwezigheid, ons even in contact brengt met die nieuwe mens in ons die ook transparant wil zijn tot op God, die nieuwe mens die wil leven in, met en vanuit Hem.
Maar ook de ervaring dat we daar niet in konden blijven, dat ook wij, net zomin als Petrus, dat geluk konden vasthouden. En toch: door de tijd heen, gebeurt het wel meer en meer. Samen sprekend kwamen we erachter, dat ‘uit de doden opstaan’ iets is wat in het leven zelf steeds weer opnieuw moet gebeuren. Want ‘uit de doden opstaan’ in ons leven betekent: élk hier en nu proberen te leven in, met en vanuit God. Dat is nooit een statisch gebeuren, iets wat je door toe-eigening kunt bezitten door het voor morgen op te bergen in een tent. Het is het gebeuren van een relatie, die je elke dag opnieuw weer moet aangaan. Totdat God zelf helemaal bezit van je neemt, zoals Hij ook gedaan heeft bij Mozes, en bij Elia, en bij Jezus en anderen. Dan zal de mensenzoon opnieuw uit de dood opstaan. Dan zal Gods Naam geheiligd zijn, zijn rijk gekomen. Dan zal zijn wil geschieden op aarde.

Hoe goed is het dan om hier samen te zijn.

Overweging van zondag 18-2-2018 door p. Tom Buitendijk

 

Inleiding

U allen van harte welkom deze eerste zondag van de veertigdagentijd. U kent de uitdrukking; wie A zegt ,moet ook B zeggen. Anders gezegd:  wie Carnaval viert, moet ook vasten. We gaan de veertigdagentijd in. Veertig is een getal dat met woestijn te maken heeft. Mozes, Elia, Jezus verbleven veertig dagen in de woestijn. In die woestijn keren zij in zichzelf en ontdekken zij hun roeping:  Mens van God te zijn. Woestijn heeft nog een andere betekenis: dor en droog land, geen woonplaats voor mensen. De Sahel is een reeks landen in Afrika waarin de Saharawoestijn alsmaar groter wordt. In deze vastentijd willen wij  het geld dat wij uitsparen ten goede doen komen aan de Osse Stichting Sahelp.  Deze stichting helpt al veertig jaar in de Burkina Faso de verwoestijning tegen te gaan. In deze veertigdagentijd kunnen wij ons zelf  er in oefenen mensen van God te zijn; mensen die van woestijn bewoonbaar land willen maken.
Keren we in een ogenblik in ons zelf.

Openingsgebed 

Barmhartige God, help ons in deze veertigdagentijd ons meer bewust te worden van de opdracht en de roeping die U ons gegeven hebt. Mogen wij ons zó inzetten voor het samen leven dat uw Rijk aan het licht kan komen. Maak ons bereid tot dienstbaarheid in Jezus’ Geest.
Door Christus onze Heer. Amen.

 Gebed over de gaven

Goede God, wij brengen u de gaven die wij van U ontvangen hebben.Mogen wij, gesterkt door deze maaltijd,steeds meer in staat zijnonze overvloed te delen met wie tekort komen.
Door Christus onze Heer. Amen.

 Slotgebed 

Barmhartige God, mogen wij geleid door uw Geest onze roeping beter verstaan. Mogen wij door het voorbeeld van Jezus gesterkt, ons dienstbaar inzetten voor medemensen zodat onze maatschappij geen woestijn van eenzaamheid wordt maar een plaats van ontmoeting en van elkaar in liefde toebehoren.

Door Christus onze Heer. Amen.

Overweging

Waar dachten de mensen in Jezus’ tijd aan bij het woord woestijn? Waarschijnlijk dachten ze het eerst aan het woord ‘verlatenheid’. Plekken waar je geen mens tegenkomt.  Plaatsen waar geen gemeenschap van ‘samen leven is’. Je bent er eenzaam en verlaten. Jezus wordt door de Geest de verlatenheid in gedreven. Wat is er gebeurd dat Jezus zo opgejaagd wordt? Waarom moet Jezus als het ware de verlatenheid van de woestijn in?  Veertig dagen nog wel!
Jezus stond aan de oever van de Jordaan.  Hij werd geraakt door de prediking van Johannes de Doper.  “Bekeert u want het oordeel is op komst. Zorgt dat u een goed mens bent als God op uw weg komt.  Laat Hij u vinden als een rechtvaardig mens.” Jezus die aandachtig naar Johannes luistert, laat zich door hem dopen.  “Ik ga met de man mee doen. Ik stem in met zijn oproep tot nieuw leven.” Als hij dan gedoopt is, klinkt er een stem: “Jij bent mijn veel geliefde zoon. In jou vind Ik mijn vreugde”. Juist om die woorden te overdenken, wordt Hij de woestijn in gedreven.  Hij gaat de verlatenheid in om met zich zelf geconfronteerd te worden. “Wat betekent het ik dat ik Gods geliefde zoon ben? Wat is voortaan mijn weg?”
Jezus is niet de eerste die veertig dagen de verlatenheid van de woestijn in gaat om te  ontdekken wat zijn levensopdracht is. Ook Mozes ging veertig dagen de woestijn in om te ontdekken dat hij de leidsman moest zijn om het volk Israël veertig jaar (!) door de woestijn te leiden naar het beloofde land.  Ook Elia ging veertig dagen de woestijn om van God de opdracht te krijgen om de samenleving te vernieuwen en het verbond van God met het volk Israël te bevestigen.
Als Jezus dan in de verlatenheid van de woestijn overweegt wat  het betekent  Gods veel geliefde zoon te zijn, blijkt hij niet alleen. Ook de Satan is daar. Satan de beproever  en aanklager. Wij weten niet hoe Jezus zijn roeping leerde verstaan. Ook niet wat de aanklager in twijfel trok om Jezus onzeker te maken van zijn roeping.  Wel weten we dat Jezus als Zoon van God geen gebruik of misbruik maakte van zijn positie om voor zichzelf macht, roem en bezit te verwerven. Jezus wil niets voor zichzelf.  Zoon van God zijn betekent voor Hem Dienaar van mensen willen zijn. Zoals Mozes en Elia er voor de mensen waren.   In de lijn van Johannes de Doper wil ook Jezus mensen toe bekering oproepen, tot een verandering van mentaliteit. Maar Jezus wil niet eindigen met het dreigement van Gods oordeel.  Jezus wil dat zijn oproept tot bekering tot een nieuwe samenleving leidt, een samenleving waarin mensen uit eigen beweging en overtuiging Gods wil gaan doen. “Bekeert u gelooft in de Blijde Boodschap. Het Rijk van God is nabij.”
“Dat kun je vergeten”, zegt de Satan. “zo gek krijg je de mensen niet. Zolang er mensen zijn, wil de één macht hebben over de ander, wil de één meer bezitten dan de ander, wil de één geprezen worden door een ander om laag te drukken”.
“Dat kun je  vergeten”, zegt dat Satan, “ mensen zullen altijd meer voor zichzelf gaan zorgen dan elkaar te dienen”.
Door de Satan beproefd, kiest Jezus voor de weg van de dienstbaarheid. “Wanneer ik als Zoon van God de weg van de dienstbaarheid ga, zullen mensen mij volgen”.
“Dat wil ik nog wel eens zien”, zegt de Satan.
De woestijn is niet alleen een zandbak of een onherbergzaam gebergte, de woestijn is elke plek waar ‘verlatenheid ‘ heerst. Ook een stad met veel mensen op straten en pleinen kan een woestijn zijn…..Ook een appartementenflat of een galerij flat kan een woestijn zijn … Zelfs een kerk kan soms een woestijn zijn …De woestijn is daar waar mensen zich eenzaam en alleen ervaren. Op zichzelf teruggeworpen zijn.  Waar niemand naar iemand omziet. Waar de een ten koste van de ander wil leven. Waar iedereen een individu is dat zichzelf maar moet zien te redden in concurrentie met anderen.  Waar de mensen aan hun lot over gelaten worden totdat een ander het niet meer kan aanzien en dan gaat helpen…. of weg kijken. Want… ik ben toch niet verantwoordelijk!  Ben ik mijn broeders hoeder? Is de participatie samenleving niet een woestijn aan het worden? Ieder zijn eigen zelfredzaamheid en de ander moet maar zien!
“ Het Rijk van God in deze wereld….? Dat kun je  vergeten”, zegt dat Satan, “ mensen zullen altijd meer voor zichzelf gaan zorgen dan elkaar te dienen”.
“Wanneer ik als Zoon van God de weg van de dienstbaarheid ga, zullen mensen mij volgen”, zegt Jezus.
Ooit eens was de samenleving zozeer tot woestijn geworden dat  God spijt kreeg van zijn schepping en vooral dat hij de mens tot  leven had geroepen. Door een grote watervloed  liet God zijn schepping ten dode toe verdrinken. Hij spaarde Noach en zijn gezin uit. Zij hadden niet mee gedaan met de  verwoestijning van de wereld. Met die paar uit heel de mensheid gespaarde mensen sluit God een nieuw Verbond:  “Ik zal mijn handen nooit meer van mensen af trekken. Als zij Mij zoeken zal ik er zijn.  Ik geef de regenboog als teken van mijn trouw en van jullie hoop” De wereld zal nooit meer helemaal woestijn worden. Altijd zullen er uitgespaarde mensen zijn die weten dat samen leven zorgzaamheid en dienstbaarheid vraagt. Altijd zullen er mensen zijn die de weg proberen te gaan die Jezus ons is voor gegaan. De vraag van  vandaag is: zijn wij  die mensen?  

Pastor        God wil met ons verbonden zijn. In gebed wenden wij ons tot Hem.

Lector

Wij bidden U, God, om uw geestkracht nu wij de veertigdagentijd ingaan. Dat wij tot bezinning komen, onze roeping beter verstaan en in liefde onze medemensen ontmoeten. Maak ons tot navolgers van Jezus, uw Zoon.

S T I L T E           Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor de samenleving waar we deel van uit maken. Dat onze toewijding aan medemensen een warmer en vriendelijker klimaat brengt in onze maatschappij. Maak ons dienstbaar aan elkaars welzijn en geluk.
S T I L T E           Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden u voor het land en de bevolking van Burkina Faso. Met grote ijver proberen mensen daar de woestijn tegen te gaan door landbouwprojecten. Daarvoor hebben ze onze hulp nodig. Maak ons bereid hen te helpen.

S T I L T E           Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onze Titus Brandsmageloofsgemeenschap. Voor de zieken, thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Om goede moed en beterschap. Om overgave aan Gods wil .
Verhoor de gebeden van uw mensen en geef hen wat goed voor is. Dit vragen wij u op voorspraak van de  Z.Titus Brandsma

S T I L T E           Laat ons bidden.

 

Pastor

God help ons Jezus na te volgen op zijn weg van dienstbaarheid. Dan groeit uw Koninkrijk in ons midden. Door Christus onze Heer.

Overweging van zondag 11-2-2018 door p. Tom Buitendijk

Welkom 

U allen van harte welkom in deze viering. In het bijzonder de zangers van het Afrika – Enga koor.
Wij horen vandaag over de genezing van een melaatse. Melaatsheid en andere huidziekten isoleren. De zieken worden buiten de maatschappij gezet. Nu is melaatsheid goed te genezen. Het beeld van  “iemand als een melaatse mijden”  is blijven bestaan. Iemand “als melaats beschouwen” is het ergste wat je iemand kunt aan doen. Toch gebeurt dat vaak in onze samenleving. Vandaag leert Jezus ons om met melaatsen om te gaan. Denken wij in stilte na over ons omgaan met elkaar.

Bidden wij zingend om Gods ontferming en loven wij Hem om zijn goedheid.

 Openingsgebed

Goede God,

waar uw stem weerklinkt, gebeurt wat u zegt. U raakt ons hart en maakt ons rein en ontvankelijk voor uw woord. U vergeeft ons tekort en maakt ons nieuw. Mogen wij in uw geest elkaar genezend tegemoet treden.
Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

 

Gebed over de gaven

Goede God, mogen wij rond uw tafel elkaar ontmoeten als zusters en broeders. Dat wij door deze maaltijd gesterkt worden naar medemensen toe te gaan om hen in uw liefde te laten delen.
Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

 

Slotgebed.

Goede God, uw liefde gaat uit naar alle mensen. Maak ons daarom bereid al uw mensen te ontmoeten. In vele landen van Afrika is onze hulp nodig, maak ons hier bereid die te geven. Afrikaanse mensen bieden ons hun vrolijkheid en hoop aan. Help ons met het een nieuwe wereld op te bouwen. Schenk ons uw toekomst en begeleid ons met de bezielende kracht van uw Heilige Geest.
Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

 

Overweging  

Melaatsheid  is een ander woord voor lepra. Lepra is een ziekte die veroorzaakt wordt door bacillen.  Als je niet behandeld wordt, krijg je ontstekingen aan de uiteinden van je lijf: tenen, neus en vingers. Melaatsen gaan erg verminkt door het leven. In veel landen in Afrika komt lepra nog voor, maar wordt ook met succes bestreden. Veel mensen in Afrika denken dat lepralijders vervloekt zijn.  Verminkte mensen werden vroeger niet geholpen maar  buiten de samenleving geplaatst waar ze in eenzaamheid hun levenseinde moesten afwachten. In de bijbel wordt ook over melaatsheid gesproken. Maar daar is het een woord voor allerlei huidziekten zoals eczeem, schimmelinfecties en andere huidkwalen.
In onze straat woonde vroeger een vrouw met een grote rode wijnvlek aan de rechterkant van haar gezicht.  Ze was heel vriendelijk en toch waren we als kind bang van haar.  Je blééf er naar kijken, terwijl je het ook heel akelig vond. Nu weet ik dat die mevrouw te wijde bloedvaten in haar gezicht  heeft.  Onze angstige manier van kijken moet haar wel vaak eenzaam gevoel gegeven hebben.
Iedereen die weleens een huidprobleempje – een pukkel, een ontsteking –  heeft, ervaart de gevolgen ervan in het sociale leven. Nu is een kleurtje zelf geen huidprobleem, maar in ons omgaan met elkaar kan zwart of blank wel mee spelen.
Je huid is toch hoe je je laat zien !  Door allerlei misverstanden kan dat  onbegrip en angst oproepen. En ook afkeer. En ook uitsluiting  En ook eenzaamheid.
We kennen de uitdrukking: iemand als een melaatse mijden of als een melaatse beschouwen.  Met die mensen ga je niet om!  Je blijft uit de buurt want het zou weleens besmettelijk kunnen zijn.  Ook al weet je dat het niet waar is , de angst voor besmetting laat zich niet weg redeneren.  Een van de beroemdste foto’s van prinses Diana is die waarop  ze een hand geeft een aan sterk vermagerde aidspatiënt.  Die foto heeft heel veel mensen geholpen hun angst voor aidspatiënten te overwinnen. Maar ook Diana heeft haar angst moeten overwinnen.
Nu zijn we dichtbij het evangelie verhaal van vandaag. Je kunt kortweg  zeggen: “Jezus geneest een melaatse”.
Maar er gebeurt veel meer. Mensen met een duidelijk zichtbare  huidziekte zijn niet aantrekkelijk en vaak zelfs afstotend. Die melaatse komt op Jezus af en gebiedt haast: “Als jij wilt, kun je mij reinigen”.
Er klinkt door: “Waag het eens het niet te doen”.  Maar ook het vertrouwen dat  bij Jezus genezing te vinden is, klinkt mee.  Die melaatse knielt voor Jezus. Knielen is een eerbiedsbetuiging die alleen God toekomt.
Als kind van zijn tijd zal ook Jezus afkeer gevoeld hebben. Ook zijn maag draaide misschien om. Deze gevoelens van afkeer en angst worden overwonnen door een van binnen uit opkomen gevoel van medelijden: “Zo geschonden kan een mens toch niet door het elven gaan!”  Medelijden is geen soft gevoel. Het komt bij Jezus voort uit diepe verontwaardiging: “Ik wil wordt rein”.
Het verhaal gaat dus vooral over angst overwinnen en een ontmoeting aandurven. Een ontmoeting, zo zegt dit verhaal,  is genezend. Door die ontmoeting met Jezus kan die man zijn plaats weer gaan in nemen in de samenleving.  Als een geheeld en gaaf geworden mens. Het wonder is niet de genezing, maar de hernieuwde opname in de samenleving.  Dat wordt bevestigd door de priester in de tempel die de man genezen verklaart.   Dat wonder gebeurt aan de kant van de genezen man. Maar het andere wonder is dat Jezus de angst overwint en bereid is het lot van de melaatse te dragen.  Hij raakt daardoor wel in eenzaamheid.   Veel mensen – met name de overheden  –  zullen het hem kwalijk nemen dat hij een melaatse aanraakt.  Maar vele anderen zien hierin  een bevrijdend gebaar en zoeken Hem op. Toch komen ze, al die mensen die hopen op genezing.
Er is nog een beroemd verhaal. Dat van Franciscus. Hij had een afkeer van melaatsen, zoals hij zelf bekende. Op een dag komt hij op zijn paard gezeten een melaatse tegemoet.  Hij stapt af en tot zijn eigen verwondering kust hij de melaatse. Franciscus voelde zich genezen van zijn afkeer en koos ervoor arm te worden met de armen, ziek met de zieken, melaats met de melaatsen. Hij koos voor de onderkant van de samenleving om vandaar uit een nieuwe maatschappij op te bouwen.  Gebaseerd op liefde voor de minste mensen, op verontwaardiging over onrecht, op bereidheid in elkaars armoede te delen.
Ook vandaag klinkt het in onze samenleving:  “Gelovige christenen, als jullie willen, kunnen jullie zorgen dat wij er ook bij horen. Dat ook wij rein zijn ”.  Dat horen we op twee manieren: dichtbij en ver af.
Dichtbij: mensen die chronisch ziek zijn, gehandicapten of ook dementerenden   worden vaak gemeden.  “Je hebt er niets aan als jij ze opzoekt”, is dan de klacht.
Maar horen deze mensen niet bij ons? Als je een chronisch zieke bezoekt, verruim je zijn omgeving. Een dementerende kan naar je lachen. Een gehandicapte voelt zich geteld.  Deze mensen worden ten onrechte vaak in de steek gelaten.
Hen ontmoeten kan beiden verrijken. Terecht vragen we om betere zorg voor deze mensen van de alsmaar bezuinigende overheid.  Maar zelf kunnen we ook heel wat doen.
Veraf:  over heel veel Afrikaanse landen wordt neerbuigend gesproken.  Arm, nog niet goed ontwikkeld, onbestuurbaar.  We vergeten dat er in die landen veel ontwikkelde, hoogst intelligente mensen zijn die het goed met hun land voor hebben.
We vergeten dat opkomen uit armoede een hele, hele lange weg is.  Wij zijn bang voor bevolkingsexplosies in veel Afrikaanse landen. Deze angst is in feite de angst dat wij hier tekort zullen komen.
Dit korte verhaaltje zegt ons: overwin je angst,  ga de ander tegemoet, deel in zijn lot,  je zult er beiden een rijker mens van worden.  Ontmoeting is het recept om vele vormen van melaatsheid te genezen.

Pastor:

God, u luistert naar het gebed wanneer mensen bidden voor elkaar. Hoor ons bidden en schenk ons verhoring.

Lector

Voor mensen in onze samenleving die niet geteld worden. De armen in ons midden die geen uitzicht zien. De vereenzaamden naar wie niemand om kijkt. De hoogbejaarden die zo vaak vergeten worden. De gehandicapten die geen plek in ons midden hebben. Velen voelen zich gemeden alsof ze melaats zouden zijn. Geef ons de moed naar deze mensen toe te gaan en hen als medemens te ontmoeten.
Laat ons bidden.

 

Lector

Voor de landen in Afrika die tot de vergeten landen behoren omdat zij geen rol spelen in de wereldeconomie. Help ons de bewoners van deze landen niet in de steek te laten. Dat wij kunnen bijdragen aan onderwijs, gezondheidszorg, aan landbouw en industrie. Schenk deze landen welvaart en vrede,
Laat ons bidden.

 

Lector

Voor land en volk van Malawi. De Osse Stichting Misuku Malawi helpt jonge mensen een goede opleiding te volgen. Mogen wij vanuit Nederland meewerken aan de opbouw van goed opgeleid kader om het land te besturen.
Laat ons bidden.

 

Lector

Voor onze parochiegemeenschap. Voor de zieken in ons midden. Om goede moed. Voor de carnavalsvierders . Om dagen van ontspanning. Voor de mensen die ons om gebed hebben gevraagd of ons gebed nodig hebben.
Laat ons bidden.

 

Pastor

God wij danken u voor uw bereidheid met liefde naar ons om te zien. Doe ons liefdevol omzien naar elkaar. Amen.

 

Twee collectes.

Mededelingen  naast de mededelingen op het prikbord en de kabelkrant.

 

Na Carnavalsdinsdag komt Aswoensdag, Om 19.00 uur is er een Eucharistieviering waarin het askruisje als teken van boete en inkeer wordt gegeven.

 

Op Weg naar Pasen is een bezinningsprogramma op de vrijdagen in de veertigdagentijd. 16 februari bezinnen we ons op Psalm 2; 23 februari bekijken we een film.  We beginnen om 14.00 uur.

 

 

Zondag 18 februari is er om 12.00 uur in het kader van Da’s Passie een zondagsconcert door twee gitaarensembles.

 

Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting Misuku Malawi.  Veel mensen geven met carnaval een rondje.  Een gemiddelde consumptie kost € 2,50  .  Als wij nu allemaal twee  Malawiërs in ons rondje mee laten delen…

 

Iemand van de Stichting komt vertellen hoe nodig het is.

Overweging Gebedsweek voor de eenheid, door p. Tom Buitendijk

28 januari 2018   Viering in de Paaskerk. Gebedsweek voor de eenheid. 

Zusters en broeders in Christus, in deze gebedsweek voor de eenheid van christenen laten we ons inspireren door de Raad van Kerken van de Cariben.
Ik weet niet of u weleens op de kaart van de Cariben gekeken hebt.  Ik heb het nu wel gedaan en ik heb me verbaasd over de hoeveelheid landen die erbij horen. Onze koningsrijkdelen Sint Maarten, Bonaire, Saba en St. Eustatius horen erbij evenals de landen binnen het Koninkrijk Curaçao en Aruba. En ook Cuba, Haïti, Suriname, de Maagdeneilanden, Bermuda, Jamaica enz. Het is een ontzettend veelvormig gebied en toch een eenheid.

Al die landen kennen we om een andere reden dan dat ze bij de Cariben horen. Cuba vanwege de sigaren; Jamaica vanwege de rum; Haïti vanwege de armoede en de natuurrampen; Bermuda vanwege een geheimzinnige driehoek in zee en de shorts; de Maagdeneilanden vanwege de corruptie en als belastingparadijs.

Wat al die landen bindt is de koloniale geschiedenis vanaf 1500 èn een gezamenlijke oorsprong die verloren is gegaan door vernietiging van de eigenlijke bewoners.

Cariben is de naam van een Indianenvolk dat niet meer bestaat. De eilanden zijn Nederlands, Frans, Engels , Spaans, Deens en Amerikaans geworden.

Veel van de huidige bewoners zijn afkomstig van slaven die door Europeanen uit Afrika en Azië zijn gehaald en verhandeld. De bevolking is sindsdien grotendeels Afrikaans, Chinees, Europees en Indiaas ( uit India). Het is één grote mengelmoes van mensen van zeer verschillende afkomst.

Van de huidige bevolking is 1,4 miljoen christen. Deze christenen hebben zich rond 1970 verenigd hebben in een Caribische Raad van Kerken. Deze Raad heeft zichzelf in 1983  als opdracht gegeven: “ Het bevorderen van oecumene en van sociale verandering in gehoorzaamheid aan Jezus Christus en in solidariteit met de armen.”

In deze opdracht proeft u de dynamiek van de verandering,

de concentratie op het helend en genezend handelen van Jezus, de concrete navolging van Hem door de band met de armen aan te gaan.  Weinig theo- logie maar veel theo – praxie.

Leer vàn of óver God ontvangt  zin en betekenis vanuit wat God voor ons doet en wij in Gods Naam voor elkaar doen.

Deze Caribische Raad heeft deze viering van vandaag voorbereid met als kernthema “Recht door Zee”.  Dat thema halen ze uit de eerste lezing uit Exodus. Uit het lied dat Mozes en Mirjam aanheffen na de doortocht door de Rode Zee.  Het is DE gebeurtenis, DE daad van God waardoor dat slavenvolk van Hebreeuwse stammetjes in Egypte geworden zijn tot het éne volk van God.   Je kunt het zo voor je zien:
Tussen het machtige Egyptische leger – paard en ruiter –  en de watermassa van de Rode Zee staat daar het troepje vluchtelingen dat een uitweg, een exodus,  zoekt uit het slavenbestaan. Zal God hen helpen? Zal God die hen wegroept er ook nu zijn?

Wanneer splitst het water zich zodat zij Recht door Zee kunnen? Toen Mozes zijn hand uitstrekte over het water? Toen de wind opstak en het water tot een muur blies?  Het verhaal zegt dat het water zich splitste toen een kind zijn voetje in het water zette. Toen week het water. Een pad Recht door Zee kwam vrij.  Gods werkzaamheid wordt gewekt door een daad van geloof: Theo-praxie.

Recht door Zee is niet alleen een plaatsbepaling tussen watermassa’s door. Recht door Zee is ook een houding: een houding van open en eerlijk elkaar tegemoet treden, een confrontatie aangaan, elkaar onbevangen kunnen aankijken.

De Caribische christenen herkennen zich in het bevrijdingsverhaal van Israël. Van harte zingen zij het lied mee.  Fier en vrolijk zingen zij van hun bevrijd bestaan.

Bevrijd van …. van machten die hun dwingen en binden….. vrij van koloniale overheersers … vrij van mensen die onze voorouders zijn. Kunnen wij met dit koloniale verleden dat deel van onze geschiedenis uitmaakt, hen Recht door Zee tegemoet gaan?

Of zouden wij beschaamd en nederig ons hoofd moeten buigen vanwege zwarte bladzijden in onze geschiedenis?  De discussie over de Coentunnel, het Mauritshuis en Zwarte Piet lopen hoog op. Zij leiden méér tot verharding van standpunten dan tot begrip van elkaar. En vooral leiden zij tot het minder verstaan van de geschiedenis die niet terug te draaien is.

 

Als wij lezen dat Gods rechterhand bevrijding brengt, kunnen wij ons met Caribische christenen verheugen.  Maar als we lezen dat Gods rechterhand de vijanden verpletterend verslaat, moeten we dan denken aan onze voorouders en aan ons zelf die hun nakomelingen zijn?

Ook al heeft onze generatie het niet gedaan, we mogen ons toch niet helemaal schuldloos voelen. Voor onze welvaart hebben hun voorouders geleden. We delen een stukje geschiedenis waarvan zij zich bevrijd voelen en waardoor wij ons belast weten.

Op dit moment zijn er vormen van neokolonialisme, zelfs vormen van concrete slavernij die even ernstig of zelfs ernstiger zijn dan het verleden. Wat wij hier niet durven doen, laten we daar gebeuren en wij profiteren ervan. Kinderarbeid en onderbetaling van werkers zijn aan de orde van de dag. De economische uitbuiting door de vrije markt maakt nu net als toen dagelijks slachtoffers.

De vraag kan ook anders klinken: zou Gods Rechterhand  niet onze beschaamde  en vernederde hoofden kunnen opheffen?   Zou God het mogelijk kunnen maken dat wij met onbezwaard hart en met een open oog onze van slavernij bevrijde zussen en broers  kunnen ontmoeten?

Aan de rand van de Rode Zee stond een kind dat zijn voet in het water stak….door dit geloof kon Gods Daad geschieden.  Vanaf de Caribische eilanden steken kinderen vanuit hun armoede en honger hun handen uit …… als wij dit zien, kan God dan in ons Zijn daad beginnen…. ? Gelooft u net als die kinderen daar in theo- praxie?

Wij mogen onze hoofden nooit zo ver naar beneden houden dat wij deze handjes niet zien. Dan wordt onze beschaming over toen tot een schande van vandaag.

Het lijkt mij dat de Raad van kerken van de Cariben ons een handreiking doet en daarmee onze hoofden opheft.  “Laten we samen kijken naar een hedendaagse manier van christen –zijn in gehoorzaamheid aan Jezus Christus”.

Hoe vernederend en mensonwaardig de geschiedenis door ons voor hen geweest is, toch zijn de Caribische christenen blij en dankbaar het verhaal van Israël en van Jezus ontvangen te hebben.  Doordat zij de troostende en bevrijdende kracht van dit verhaal van God en mens in hun eigen bestaan beleven, zijn zij in zekere zin onze leermeesters in Bijbel lezen geworden.

Wij westerse mensen vragen : is het waar?  hoe kan dat?  met hoeveel en wanneer? Daardoor scheppen wij een afstand tussen ons als lezer en de verhaalde gebeurtenis.

Caribische mensen lezen die verhalen als gebeurtenissen die heel direct hun hart raken en die in eigen leven toepasbaar zijn. “ Wij zijn op doortocht. Wij zijn bevrijd. Wij zijn Gods kinderen. Wij worden door Gods Geest geleid. Wij delen in Christus lijden.  Wij delen in Zijn heerlijkheid.  Ook als de dood over ons komt, dan staan we op.  Wij zijn de dochter van synagogeoverste Jairus,  Wij kennen zijn verdriet. Wij kennen zijn vreugde om genezing”.

Wat zou dat direct op eigen leven toepassen van een Bijbelwoord voor ons betekenen?  Kunnen wij bijvoorbeeld een woorden als slavernij op ons zelf toe passen?

Kunnen wij toegeven dat onze collectieve verslaving aan geld, meer geld en nog meer geld de armoede in vele delen van de wereld bevordert? Zolang wij niet bevrijd zijn van de waan dat onze economie moet groeien,  zullen we nooit tot eerlijk delen komen.

We zijn verslaafd aan onze gezichtshoek waaronder we alles bekijken. Wij denken dat wij vanuit Europa aan de rest van de wereld universele waarden moeten leren. Gelijkwaardigheid, vrijheid en democratie. Wanneer wij eisen dat anderen deze waarden direct tot de hunne maken, dan schieten we te kort in broederschap en zusterschap, in fijngevoeligheid en in hoffelijkheid. Is dat  zelfs niet een vorm van neokolonialisme?

Kunnen wij ook vanuit de gezichtshoek  van de Caribische Raad van kerken kijken wat  “in gehoorzaamheid aan Jezus Christus” voor ons  betekent?  Gehoorzaamheid heeft te maken met  ho- rig – heid. Ik luister en ik hoor naar Hem bij wie ik hoor en aan wie ik toebehoor. Horigheid als  knechtschap aan Jezus. Wat vraagt Jezus anders om te doen dan wat Hij ons heeft voorgedaan?  Jezus vraagt ons het dodelijke te overwinnen en het leven te bevorderen

Veel mensen in de Cariben lijden onder sociale misstanden, hardnekkige armoede en sociale ontworteling. Drugs, geweld, Aids  zijn haast onoplosbare problemen. De kerken zien dit als een enorme opgave waar ze heel hun kracht voor inzetten. Het lijkt wel of de samenleving daar – terneergeslagen en versuft – ten dode is opgeschreven. De kerk die in Jezus gelooft, weet: net zoals het dochtertje van Jairus is deze maatschappij niet dood maar slaapt. De goede krachten hebben een handreiking  nodig.

Zijn wij in – gehoorzaamheid aan Jezus-  bereid die hand te reiken ? Kiezen wij in Jezus ‘voetspoor voor solidariteit met de armen? Geloven wij dat  wanneer wij de hand van een hongerig kind vullen wij een nieuwe broodvermenigvuldiging op gang kunnen brengen? Zo’n kind hoopt en gelooft dat.

Kunnen wij als wij de Caribische mensen “Recht door zee” op ons afkomen met hun vragen  en noden hen “Recht door zee” tegemoet treden?

Als wij bereid zijn hun diaconaal  werk tot opbouw van de gemeenschap te steunen, als wij bereid zijn hoopvol de liederen Gods reddende kracht en bevrijding mee te zingen, dan zullen ze ons zeker welkom heten en ons met open armen begroeten.

Als onze theologie ook theopraxie insluit kunnen wel elkaar recht door zeer tegemoet gaan.

Voorbede

Goede God, u in Jezus een beweging van liefde onder de mensen begonnen bent,  help ons door oecumenische betrekkingen deze beweging te doen stromen  in de wereld van vandaag.

Dat wij als christenen daadkrachtige dienaren zijn die het leven bevorderen ; dat de woorden van genezing en bevrijding direct ons hart raken en ons zo maken tot opgewekte en opwekkende mensen.

S T I L T E    Laat ons bidden.

Goede God, voor de kerken in de gemeente Oss.

Dat wij wegen vinden om samen te werken aan  de beleving en verspreiding van het evangelie.

Dat wij door dienstbaarheid sacrament van heil zijn voor de samenleving.

Help ons de humaniteit te behoeden wanneer die wordt bedreigd.

S T I L T E    Laat ons bidden.

 

Goede God, voor mensen in onze geloofsgemeenschappen

voor wie het leven moeilijk is vanwege ziekte,  vanwege verlies van dierbaren, vanwege eenzaamheid en tegenslag.

Help ons elkaar de hand te reiken en te doen opstaan.

S T I L T E    Laat ons bidden.

Toespraak vrijwilliger van het Jaar door Henk Peters

VRIJWILLIGERSAVOND 2018

Toen men mij ooit vroeg wat het oudste beroep op de wereld was, dacht ik dat dit het niet onbetwiste beroep was waarin vrouwen zich liggende staande houden. Die gedachte had niet eens mogen op komen in het stoffige brein van iemand die ooit directeur van een Technische School was, vond de vragensteller. Het oudste beroep is namelijk dat van elektricien. Immers God had in het scheppingsverhaal nooit kunnen roepen dat het licht moest worden, als de elektriciens er niet voor hadden gezorgd dat de leidingen er toen al lagen. Breng daar maar eens iets theologisch tegen in. Overigens wordt het gelijk van de elektriciens bestreden door de metaalbewerkers. Die vinden de metaal de moeder van elke technische wetenschap. Ik geloof het wel.

Toch is het hier in huis op dinsdagmorgen op eieren lopen. Jan van Vlijmen en Harry Faasen zijn dan bezig om elk voorkomend technisch mankement aan pastorie of kerk vakkundig te verhelpen. Maar wie van de twee spreek je aan voor wat. Immers Jan van Vlijmen ken ik nog als metaalvakman bij Storck Protecon. Icoon van technisch vakmanschap. Als Jan zich uitsprak werd door de hele werkplaats instemmend gezwegen. Een man met gezag en technische bekwaamheid boven alle twijfel verheven en altijd proberend om de jeugd voor dat mooie vak te interesseren. In meerdere opzichten een man zoals je er helaas te weinig tegen komt, met het hart op de goeie plaats. Een beetje links van het midden.

Je snapt eigenlijk niet dat het goed kan gaan tussen Harry en Jan. Via hun kinderen moeten ze wel iets met elkaar. Maar Harry is dan wel zwaar opgeleid, maar niet in het soort technische kennis waar hier in huis een beroep op wordt gedaan. Meer elektronisch geïnteresseerd. De reactie van Harry op een reparatieverzoek is altijd vervat in een zin waar ook het woord proberen in voor komt. En dan zie ik Jan denken: niks proberen. Maar Harry probeert net zo lang tot het gemaakt, verholpen, gerepareerd is en weer werkt, pas dan is hij uitgeprobeerd. Voor Jan is het hard om dat te moeten aanzien. Hij gaat dan maar verven, schilderen. In zijn ogen moest het ook niet kunnen. Techniek is immers weten, is kennen, is kunnen, is altijd maken! Harry heeft tot nu toe ook alles gemaakt maar de weg naar dat resultaat moet je wel kunnen aanzien.

Het is een gouden duo, dat zonder overdrijving voor onze parochie goud heeft verdiend en dat daar hopen wij nog jaren mee door blijft gaan. Als parochiebestuur waren we er snel uit. Na de bloemengroep die onder leiding van die aardige Fien de boel versiert door de bloemetjes niet buiten te zetten maar binnen te halen, zou het reparatie duo Jan en Harry de onvergankelijke eer gegund moeten zijn om vrijwilliger van het jaar te worden. Bij de bloemengroep is duidelijk wie de baas is, daar regeert Fien met ijzeren hand. Maar hoe gaan we dat doen met de reparatieploeg.

Het vakmanschap, het scherpe technische inzicht van Jan is boven elke twijfel verheven, dat erkent Harry volmondig (als Jan er niet bij is). Het is ook niet voor niks dat Harry zich bij schoolt in het repairecafé. Daar wordt hij altijd wijzer van en hij doet er ook weer een goed werk mee, maakt mensen blij. Maar ik heb hem ook bij zien beunen met het repareren van fietsen. Van Godweet hoeveel fietsen heeft Harry 100 fietsen weten te knutselen waarmee men veilig kan deelnemen aan het Osse verkeer. Daar hebben we vluchtelingen blij mee kunnen maken maar ook een heleboel kinderen die in gezinnen moeten opgroeien waar het bepaald geen vetpot is. Op die manier probeert Harry zijn achterstand in technische kennis en vaardigheden in te lopen op Jan.
Hij lijkt van dat inlopen bezeten te raken. Ik kwam Harry – vermomd als kerstman – in december weer tegen bij de Santa Run. Ook weer aan het inlopen en er ondertussen voor zorgen dat het budget van Leergeld weer verhoogd werd met 2500 euro, maar hij was minstens even royaal voor nog zes andere regionale doelen.  Het had van de zomer maar een haartje gescheeld of we waren hem kwijt geweest toen hij dreigde de lucht in te gaan met een van de vijftig balonnen die vanuit Oijen het luchtruim kozen. Ik heb hem met moeite met beide voetjes op de grond weten te houden. En jawel Leergeld werd daar weer 12000 euro wijzer van.

Die Harry is royaal begiftigd met een soort van Redder van de wereld talent. Een multitalent en ook getrouwd met een multitalent. Wil die tot op vandaag fors bij draagt aan het op peil houden van de kennisvergaring op Hooghuis TBL en hier de personenadministratie toegankelijk houdt. Harry heeft in een heel moeilijke transitieperiode als voorzitter bestuurlijk de parochie weer in het goede spoor en op de rails weten te krijgen. We zijn hem ontzettend veel dank verschuldigd als parochiegemeenschap. Het wordt hoogtijd dat we dat tegenover hem ook eens laten blijken. We hebben daarom besloten om Harry tot vrijwilliger van 2018 uit te roepen. Eeuwige roem die afstraalt op zijn vrouw Wil en ook op zijn maat Jan van Vlijmen, die te kennen heeft gegeven dat hij vindt dat Harry het verdient om alleen in de schijnwerpers te staan. Want hoe je het ook wendt of keert, schijnwerpers zijn toch meer iets voor elektriciens en niet voor bankwerkers.

In de persoon van Harry Faasen willen wij daarom Jan van Vlijmen en alle vrijwilligers van de parochie uit de grond van ons hart bedanken voor hun inzet. Vrijwilligers zijn de olie van een samenleving. Alles loopt vast als we het zonder vrijwilligers moesten stellen. Bij het bouwen aan een samenleving waar er voor iedereen een plaatsje in de zon is ingericht, zijn we vergeten dat dit zonder hart, hoofd en handen van vrijwilligers een onmogelijk streven is. Daar komen we eigenlijk veel te laat achter in onderwijs, gezondheidszorg, kerk en samenleving.

Elke vrijwilliger kan vanavond met een gerust geweten tegen zichzelf zeggen: Wat fijn dat ik er nog steeds toe doe; dat ik nog steeds iets beteken voor anderen. Daar gaan we er ene op vatten.

 

Henk Peters

Overweging van zondag 21-1-2018 door p. Tom Buitendijk

 Bekeer je – geloof me – volg me

 

U allen van harte welkom in deze viering. Vandaag horen we in een  adem drie grondwoorden van het geloof:
bekeren – geloven – volgen.
Daarmee komt een beweging op gang. Deze beweging die Jezus op gang bracht is uiteen gevallen in verschillende kerken. Deze zondag valt binnen de gebedsweek  voor de eenheid van de christelijke kerken. Deze week is van 18 – 25 januari. Komende zondag – 28 januari – zijn wij te gast bij de Paaskerk. De uitdaging van de Gebedsweek  is:
Kunnen we van de vele  kerken weer één christelijke beweging maken die de samenleving dient en die het oog gericht houdt op het rijk van God dat komen gaat?
Zijn wij ons voldoende bewust van deze uitdaging?

 Gebeden 

Openingsgebed

Goede God, Jezus uw Dienaar roept ons allen op Hem te volgen in vertrouwen op U en in liefde tot de naasten. Geef ons de moed op deze uitnodiging in te gaan en een beweging van vrede en gerechtigheid op gang te houden in deze wereld. Moge zo uw Rijk zichtbaar worden. Door Christus onze Heer.

 

Gebed over de gaven

Goede God, u nodigt ons uit aan uw Tafel om hier gesterkt te worden in onze toewijding aan u en aan elkaar. Moge de Geest die dit brood en deze wijn bezielt ook ons hart bezielen en ons geschikt maken voor uw Rijk. Door Christus onze Heer.

 

Slotgebed

Goede God mogen wij door deze viering gesterkt worden in onze roeping om in Christus te leven. Mogen wij al onze begaafdheden en krachten inzetten om de beweging die Jezus begonnen is gaande te houden. Doe ons  zo vurig verlangen naar de komst van uw Rijk dat ons doen en laten daarop gericht zijn.
Door Christus onze Heer.

 

Overweging

Het is allang geleden, maar sommigen onder u herinneren het zich vast nog wel :  Lou de Palingboer.  Hij werd geboren in 1898 in een streng protestants gezin. Hij heette Louwrens Voorthuizen. In 1927 kreeg hij een mystieke ervaring en hoorde een stem zeggen “Jij bent de Zoon des mensen”. In de jaren veertig ontmoette hij Mien Wiertz. Die was zo onder de indruk van Lou als ‘Zoon des mensen’ dat zij overal gaat  vertellen dat hij God is.  In 1950 krijgt Lou weer een mystieke ervaring. Hij ziet zich zelf  als het opstandingslichaam van Jezus. Hij verkoopt zijn vissersboot en begint te preken op de Dappermarkt in Amsterdam.  Door een mengsel van vroomheid en humor  krijgt hij talrijke volgelingen die in Lou zijn.

Er zijn enige mensen met geld die ‘ in Lou’ zijn.  Zij kopen een huis voor Lou en Mien  in Muiderberg. Dat huis wordt een centrum voor allen die ‘in Lou’ zijn.
Lou dacht dat hij onsterfelijk was. Tegen zijn eigen geloof in sterft Lou in 1968.  Mien verklaarde in 2005 nog – ze was toen negentig jaar  dat Lou doodgegaan was vanwege de onderlinge ruzies tussen zijn volgelingen. Met zijn dood had hij daarom iedereen gestraft. Op het hoogtepunt telde deze beweging zes honderd volgelingen Van deze beweging is nu niets meer over.

Naast aanhangers die ‘in Lou ‘ waren, waren er mensen die hem bestudeerden, zoals theologen en sociale wetenschappers. Waarom waren theologen zo geïnteresseerd in Lou en waren ze geabonneerd op het  Tijdschrift  “In Lou zijn “ ?  Omdat ze in Lou geloofden? Natuurlijk niet. Maar wèl kun je precies zien hoe een religieuze beweging ontstaat en zich ontwikkelt. Zonder oneerbiedig te zijn: er valt een gelijkenis te trekken tussen het evangelie van vandaag en het Lou verhaal.
Een mystieke ervaring  van Jezus bij zijn doop. Een stem uit de hemel
“Jij ben mijn geliefde zoon”. Vissers die zich ineens geroepen weten. Die hun netten in de steek laten en hun boot verkopen. Jezus en zijn volgelingen beginnen een beweging met als kernpunt: in Jezus is het Rijk Gods nabij.  Later zal Paulus benadrukken dat  ‘in Christus zijn’  de kern is van het geloof.
Wat opvalt bij het begin van een nieuwe beweging is het radicalisme. Op dit moment is dat een gevaarlijk woord. Radicalisme wordt gelijk verbonden met Islam terreur. Als iemand radicaliseert dan is hij gevaarlijk.
Toch  zijn Jezus woorden radicaal:

“De tijd is vervuld. Het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap. Kom en volg mij. “ Wie “ja” zegt tegen Jezus is radicaal. En misschien mòet een radicaal christen ook wel gevaarlijk zijn voor de gevestigde orde!
Als je het puur menselijk bekijkt dan kan het toch niet dat Simon en Andreas zomaar hun netten in de steek laten. Petrus heeft ook nog een vrouw. Jacobus en Johannes laten ook hun vader achter. Het hele bedrijf gaat eraan. Kan het echt waar zijn dat het Rijk Gods of dat   “in Jezus  zijn” dit van je vraagt?

Maar door die vraag: “kan het waar zijn”?  te stellen, ontkracht je de geestdrift, de bewogenheid en het vurige verlangen naar Gods komend rijk. Je haalt het vuur er uit. Als je er wetenschappers op los laat zullen ze wel tot de conclusie komen dat het wel los liep  met die radicaliteit. Die overrompelende indruk die Jezus en Zijn boodschap maakten en dat enthousiasme waarmee de vier vissers Jezus gingen volgen, worden binnen fatsoensnormen gebracht en daarmee onschadelijk gemaakt.
Na Jezus ‘dood zien we het gebeuren: de beweging van bewogenheid om mensen die Jezus opriep wordt tot een kerk gemaakt die keurig binnen de maatschappij past. Het Rijk God als wenkende toekomstperspectief heeft zijn aantrekkelijkheid verloren.
De Deense schrijver Kierkegaard zegt in 1833 : “Als Christus destijds geen wetenschappers nodig had om zijn leer te verkondigen, maar genoegen nam met vissers, dan heeft Hij  heden ten dage nog veel harder vissers nodig.”
“Ja”  tegen Jezus zeggen vraagt ook vandaag om bekering. Bekering is niet van protestant katholiek worden of andersom. Bekering is je eigen levensstijl loslaten om “in Christus” te zijn.
Dat betekent dat voortaan Jezus jouw doen en laten bepaalt;  dat jij kiest  voor mensen waar Hij voor koos ; dat jij jou door Hem laat leiden.
Niemand wordt als christen geboren. Door doopsel en vormsel zijn we christenen in wording. Misschien blijven we dat wel tot onze dood.
Pas door een radicaal “ja” tegen Jezus te zeggen worden wij mensen die echt ‘in Christus’  leven. Het kan best zijn dat wij er nooit toe komen zo’n radicale stap te zetten.
Het is voor iedereen een uitdagende vraag: heb ik in mijn leven ooit eens “ja” tegen Jezus gezegd zodat ik daardoor een nieuw en ander mens ben geworden? Heb ik ooit echt gekozen voor de randfiguren waar Jezus voor koos?  Heb ik aandacht voor die mensen naar wie Hij om zag? Zieken en zondaars. Durf ik mijn zekerheden los te laten en te vertrouwen dat God voor ons zorgt?  Laat ik me echt leiden door Gods bedoelingen met mij of ga ik eigen wegen?
Ik zou het van mezelf niet met grote zekerheid beweren dat ik ‘in Christus” ben;  dat het Rijk van God mijn diepste verlangen is.
En toch is dat onze roeping!
Christen –zijn houdt altijd iets radicaals in – in zekere zin moeten we allemaal vissers worden. Niet van vissen , maar vissers van mensen. Mensen vissen betekent mensen uit het water van de ondergang halen,  redden en opvangen om hen te doen leven.  We moeten vandaag even radicaal  “ja” tegen Jezus zeggen als de vier vissers van toen die de uitdaging om mensenvisser te worden aan namen.
Iemand zie een keer : “O als ik in de tijd van Jezus geleefd had en ik er bij mocht zijn dat Hij mensen riep,  dan zou ik heel zeker “ja, hier ben ik “, gezegd hebben?” Toen zei een ander droogjes : “Als je dat echt meent, dan kun je vandaag nog beginnen. Jezus roept ook nu nog mensen om vissers van mensen te worden ”.  Lou de Palingboer startte een beweging van ‘in Lou’ zijn. Zes honderd mensen.
Zouden wij met christenen uit allerlei kerken opnieuw een beweging van ‘in Christus zijn’  kunnen beginnen?  Het zou de samenleving grondig veranderen, maar het rijk van God zou wellicht een stukje dichter bij komen.   Christen-zijn vraagt  om radicaliteit van liefde tot de medemens en van vertrouwen op God. Ik eindig met een lied

“ Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, – Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij, om alles op te geven en trouw Hem na te leven.”

Voorbede

Pastor

In deze gebedsweek voor de eenheid onder de christen bidden wij:

Lector

Mogen christenen van verschillende kerken in deze stad elkaar vinden in dienstbaarheid aan de  samenleving en in verlangen naar uw Rijk. Leer ons samen op te trekken en de stroom van de naastenliefde gaande te houden.

S T I L T E   Laat ons bidden.

 

Lector

Mogen christenen binnen hun eigen kerk  zich  verantwoordelijk voelen voor de vitaliteit van de gemeenschap. Maak ons bereid onze bekwaamheden en begaafdheden in te zetten voor deze gemeenschap.

S T I L T E   Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor de dopelingen die vanmiddag in de kerk worden opgenomen: Marilena Leeijen, Rob van Dijk en Chairo Niessen. Mogen zij met de hulp van hun ouders en door ons gebed en meeleven blije christenen worden.

S T I L T E   Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onze parochie: voor hen die in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn opgenomen. Om goede moed.
Voor Hans Donkers, onze koffieschenker, die vijftig jaar geworden is. Dat hij nog lang in ons midden mag werken. Voor allen die ons gebed om gebed gevraagd hebben en die uw hulp nodig hebben.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Pastor

Goede God moge de eenmakende kracht van de liefde ons helpen de verdeeldheid te overwinnen, de eenheid te bevorderen, de samenleving te dienen.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer.

 

 

Deze WordPress.com site is het neusje van de zalm